729 Washington Ave N.

Minneapolis, MN 55401

Type: Retail/Mixed Use